U bent hier:Algemeen voorwaarden voor gebruik

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Onze offerten binden ons slechts voor zover zij per kerende post worden aanvaard. Bestellingen door de agenten opgenomen worden eerst na schriftelijke bekrachtiging door ons geldig.
 2. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling of restant van bestelling op te zeggen, indien als gevolg van politieke, sociale of economische gebeurtenissen, als oorlog, oproer, sociale beroeringen of stakingen, devaluatie, verhoging van lonen of invoerrechten de kostorijs of de leveringskosten een belangrijke stijging ondergaan, tenzij de klant zich bereid verklaart de verhoogde prijs te betalen.
 3. De voor levering vastgestelde termijnen gelden slechts ten titel, van aanduiding. Vertraging zal voor ons geen verplichting tot schadevergoeding meebrengen. Niet-levering door de leverancier bij wie de waren door ons zullen besteld geworden zijn, zal ten onzen opzichte als een geval van heirkracht worden beschouwd.
 4. Onze waren worden de geadresseerde op zijn risico toegezonden, zelfs in geval van francoverzending. Zij worden geacht te zijn aanvaard bij vertrek van de fabriek of van ons kantoor.
 5. Geen enkele reklamatie wordt aanvaard, wanneer ze niet gedaan wordt onmiddelijk bij de ontvangst van de goederen voor wat het aantal pakken of de schade aan de verpakking betreft, of binnen de drie dagen na ontvangst, voor wat betreft de niet zichtbare schade. Het terugzenden dient binnen dezelfde termijn en franco te gebeuren. In elk geval reizen de goederen, zowel bij verzending als bij terugzending voor rekening en op risico van de koper.
 6. In geval van waarborg herstellen of vervangen wij de onder garantie vallende en door de fabriek voor defect erkende stukken, mits deze franco naar de fabriek of naar ons worden teruggezonden, tenzij een akkoord met de verdeler gemaakt werd, waarbij andere overeenkomsten vastgelegd werden.
 7. Onze facturen zijn netto, en contant betaalbaar. Iedere vertraging van betaling geeft ons het recht naar keuze de bestelling voor het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd te vernietigen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
  Op iedere niet tijdig betaal de factuur zal van rechtswege een intrest van 0,60 % per achterstallige maand verschuldigd zijn. Elke levering vormt een afzonderlijke verrichting, en wij aanvaarden geen enkele compensatie uit hoofde van terugzendingen, betwistingen, kredietnota's, enz. Betaling van een factuur is geen bewijs dat de vorige voldaan werden. Niet-betaling van één openstaande factuur op de gestelde vervaldag, maakt alle overige openstaande en zelfs niet-vervallen facturen onmiddelijk opeisbaar zonder ingebrekestelling.
 8. Door op onze klanten te trekken of hun wissels in betaling te aanvaarden, zal geen schuldvernieuwing plaatshebben noch afgeweken worden van de betalingsvoorwaarden in 7. vervat.
 9. Onze facturen verjaren na 30 jaar. In geval van vergissingen buiten onze verantwoordelijkheid op toe te passen taksen van gelijk welke aard, zijn de gebeurlijk verschuldigde bedragen aan taksen ten laste van de koper en kunnen te allen tijde ingevorderd worden binnen een termijn van 30 jaar.
 10. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van alle afwijkingen vermeld in brieven of stukken uitgaande van onze klanten.
 11. Blijft een factuur niet betaald 30 dagen na haar vervaldag, dan verhoogt net factuurbedrag van rechtswege met 15% als strafbeding, met minimum 150 € en dit zonder dat een aanmaning onzerzijds nodig is. Het feit dat onze wissels aangenomen woorden door de klant of aangeboden worden door ons voor de hoofdsom van de factuur vormt geen afwijking van het beding. Evenmin het toestaan achteraf door ons van zekere betalingstermijnen. Dit strafbeding is volkomen onafhankelijk van gerechtskosten.
 12. In geval van betwisting zullen alleen bevoegd zijn de Rechtbank van Koophandel, het Vredegerecht of de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tenzij wij verkiezen het geding aan de Rechtbanken van de woonplaats van de klant te onderwerpen.
 13. Alle verkochte goederen blijven eigendom van de firma tot volledige betaling.

 

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik het label en de productinformatie.